De gréngen Drot Feb. 2014

Publié le

Säit Oktober 2011 hu mir, déi gréng Réiserbann, mat eisen zwee Gemengeréit Nadine Brix an Guy Conrady no beschtem Wëssen a Gewessen am Sënn vun enger nohalteger Entwecklung vum Réiserbann an der Gemengepolitik matgeschafft. A mir wäerten och am neie Joer, fir dat mir Iech all Guddes wënschen, mat eisem Engagement weiderfueren.

Allerdengs bedenge gesondheetlech Problemer dat eisen Kolleg Guy Conrady mat effet immédiat seng politesch Mandater muss nidderleeën. Ab Februar iwwerhellt dofir de Pierre Schumacher, deen sech hei virstellt, dem Guy seng Plaz am Gemengerot. Dem Guy soen mir villmools Merci fir déi geleeschten Aarbecht an dem Pierre wënschen mir a senger neier Fonktioun eng glécklech Hand!